شکل توالت اصلی را بررسی کنید

2022-01-12

با بهبود استانداردهای زندگی مدرن، پس از آن آب شسته شد و مفهوم سلامت به تدریج توسط افراد بیشتری پذیرفته شد.روکش هوشمند توالت با تزئین حمام به تدریج به یک "استاندارد" تبدیل شد. با این حال، توالت های هوشمند امروزی روکش های هوشمند و انواع توالت های هوشمند، چگونه باید توالت هوشمند را انتخاب کنیم؟ در عین حال چه مورد توجه هوشمند استصندلی توالت MDF?

شکل توالت اصلی را بررسی کنید: مکان های زیادی به شکل توالت وجود داردصندلی توالت MDF، اما شکل معمولی فقط سه نوع V شکل، O شکل و D است. چه دور، برخی از جنس مخالف دیگر برای مطابقت با روکش هوشمند توالت مناسب نیست. علاوه بر این باید توجه بیشتری به شکل مخزن آب و فضای در نظر گرفته شده در سمت راست توالت فرنگی باشد که مانع از نصب پنل کنترل مسدودکننده شود.